Sochy v Šenově

Nikdy není tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe. To platilo dříve i dnes. V Šenově jsou tři sochy, které představují tři světce a v roce 2014 přibyla ještě jedna.

výřez mapy

Svatý Florián stojí v jižním klínu mezi kaštanovou a lipovou alejí. Není to však jeho původní stanoviště. V knize Milana Pašíka, "Historie města Šenova v datech" je čteno z farní kroniky, že v roce 1673 sv. Florián a sv. Antonín byli umístěni v portálu starého kostela. Je nynější socha světce tou, která je v kronice zmiňována? Nevím. Další zmínka o sv. Floriánovi je opět v již zmíněné publikaci: -V roce 1884 vyhořely staré panské stodoly a je zde zmíněna možnost vzniku sochy z tohoto popudu k ochraně před ohněm. Tamtéž je zmínka z kroniky p. Koláře (pozn. Kolář byl místním řezbářem a vytvořil svou kroniku Šenova) o soše sv. Floriána, která byla podle kronikáře v roce 1925 přemístěna z místa od dvou lip při cestě "Na sedláky" na současné mezi Lipovou a Kaštanovou alejí. V roce 1972 sochu objevili místní vandalové a sv. Florián přišel o hlavu, která musela být opravena.

obrázek -st Florian

Sv. Florián se narodil v Cetti (dnes Zeiselmauer u Vídně). Není znám datum jeho narození, ale byl plukovníkem v římských legiích za vlády císaře Diokleciána. Byl pronásledován za své křesťanství a nakonec pro svou víru přišel o život. Mlýnský kámen mu byl uvázán na krk a svrhli Floriána z mostu za to, že se zastal křesťanů a nevzdal své víry. Stalo se tak 4. května 304. Po mučení svrhli Floriána s mlýnským kamenem na krku do Emže poblíž Lince. Tělo Floriánovo pohřbila jeho žena Valerie a na tom místě dnes stojí město St. Florian, kde v kostele sv. Floriána je uložen i ten mlýnský kámen. Ostatky sv. Floriána však nakonec skončily v Polsku a světec je od té doby patronem polské země.

obrázek -sv. Antonín

Dalším světcem, který má svou sochu v Šenově je sv. Antonín. Ani této sochy původ není znám. Jeho původní místo lze pouze odhadovat podle strohých poznámek v kronikách, které opět setřídil Milan Pašík. Záznam z farní kroniky o tom, že obě sochy byly umístěny ve starém kostele (pozn. kostel sv. Mikuláše) v roce 1673, už byl uveden v předchozím povídání o sv. Floriánu. Pokud je záznam pravdivý, pak by obě sochy mohly mít už přes tři století. To však vylučuje další záznam v knize vážící se k roku 1791. Píše se tam o narození Antonína Skrbenského a o tom, že v té době vznikly dvě známé šenovské památky, socha sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého. Při bližším zkoumání obou soch se mi zdá být označení data jejich vzniku v časech Antonína Skrbenského, jako možné. Prohlédneme li si blíže kamenné světce, nemůžeme si nevšimnout jejich podobnosti ve velikosti, materiálu a především v podstavcích, na kterých obě sochy stojí.

obrázek -podstavec Antonínůvobrázek -podstavec Janův

Je vidět zřetelně, že buď byly sochy vytvořeny ve stejné době jedním sochařem, nebo mohla být druhá socha (snad Jana z Pomuku, která se zdá být zachovalejší) vytvořena na zakázku se zadáním tvaru podle sochy původní. Přikláním se k teorii první. Dovolím si trochu spekulovat. V knize "Šenov v datech" jsem se dočetl, že socha sv. Antonína Paduánského byla postavena u Luciny jako vděk za záchranu Antonína Skrbenského před utonutím. Řeka Lucina byla v historii nespočetněkrát rozběsněna tak, že ohrožovala životy šenovských obyvatel, šlechtu žijící v její bezprostření blízkosti nevyjímaje. Mohlo se to stát mladému Antonínovi (což u chlapců žijících poblíž řeky nebývá výjimkou). To by mohlo znamenat, že sochu nechal postavit Antonínův otec Jan Karel Skrbenský. Antonín se narodil v roce 1791. Sochy tedy mohly vzniknout od toho roku. V této době mají asi 200 let. Nevylučuji však ani datum vzniku sochy sv. Antonína podle jiného záznamu ve farní kronice, kde je zapsáno: "sv. Florián a sv. Antonín byli umístěni v portálu starého kostela". Zápis je z roku 1673 (M.Pašík). To by znamenalo, že socha sv. Antonína pochází z této doby a má tedy v roce 2006 333 let. Stav sochy by tomu odpovídal. Uvidíme, podaří li se někomu datování soch lépe upřesnit.

obrázek -sv. Antonín paduánský

Svatý Antonín se narodil v roce 1195 v portugalské Lisboně. Pokřtěn byl jménem Fernandéz. Mladý Fernandéz vstoupil do řádu františkánů a přijal jméno Antonín. Antonín byl skvělým kazatelem a jeho kázání se těšilo všeobecnému uznání a pozornosti. Známá je příhoda, podle níž se jeho kázání zúčastnily i ryby v Rimini. Výjev tohoto zázraku je častým námětem v obrazech svatého Antonína. Po jeho kázání se dávali na lepší cestu i ti, co se dříve vyznačovali svou krutostí. Antonín měl krátký pozemský život, během něhož však dokázal tolik dobrého, že byl rok po své smrti 13. června 1231 prohlášen za svatého. Svatý Antonín z Padovy

obrázek -sv. Jan Nepomucký

Poslední z trojice soch světců stojících v Šenově je svatý Jan Nepomucký. Vlastně je to Jan z Pomuku, což bylo pojmenování Nepomuku v době narození Janova. Jeho sochu máte po pravici, pokud stoupáte ke kostelu směrem od Luciny. Tento známý světec bývá, tak jako i dva předcházející, velmi častým námětem obrazů a soch. Svatý Jan Nepomucký se narodil v tehdejším Pomuku okolo roku 1340. Za svého života zastával nejednu významnou církevní funkci. V roce 1393 spory s králem Václavem IV přivedly Jana na smrt. Umučen za přímé asistence krále byl pak i na panovníkův příkaz svržen do Vltavy.

obrázek -sv. Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký je druhým světcem, který má sochu v Šenově, jenž svou životní pouť skončil ve vodě. Vodní živel byl asi v minulých dobách příčinou mnoha neštěstí a pohrom v šenovském panství. Řeka Lucina byla často škodícím živlem. I proto snad byla socha sv. Jana Nepomuckého zde postavena. Na stránce www.abcsvatych.cz se píše, že sv. Jan Nepomucký je patronem : Čech, kněží a zpovědníků, uchování zpovědního tajemství, cestování, poutníků, šťastného návratu (proto jsou jeho sochy umístěny většinou na rozcestích a na mostech), lodníků, vorařů, mlynářů, proti pomluvám, za mlčenlivost, proti nebezpečím z vody, jezuitů, patron všech vod. NEPOMUK

obrázek -původní umístění

Všechny tři sochy svatých, které můžete vidět u šenovských cest stávaly kdys jinde. Sochy sv. Antonína a sv. Jana z Pomuku stály u dřevěného mostu přes Lucinu, což je doloženo. Po poškození mostu byly posunuty o něco výše, kde ještě před padesáti lety stály tam, jak je označeno na fotografii. V roce 1968, kvůli výstavbě čtyřproudové silnice, spojující Ostravu s Havířovem a která poznamenala šenovskou krajinu víc než cokoliv jiného před tím, byly sochy přesunuty na místo současné. Obě sochy byly před rokem 2000 restaurovány ak. sochařem Václavem Fidrichem.
Až půjdete od kostela Prozřetelnosti Boží, dolu k Lucině, podívejte se do tváře Antonína i Jana. Možná při tom spatříte kus naší šenovské historie.

obrázek -sv. Antonínobrázek -sv.Jan

V roce 2014 byla instalována v Šenově socha čtvrtá, dosud největší. 18. září byla umístěna mezi kostelem Prozřetelnosti Boží a farou. Autorem sochy je šenovský rodák Oldřich Harok, který ji vytvořil z mramoru.

"Socha Prozřetelnosti Boží zůstane pro nás i pro další generace vztyčeným prstem, který ukazuje vzhůru, aby připomínal existenci Toho, který je Emanuelem - Bohem s námi. Vyznáním křesťanské víry, že je možné se s Bohem setkat."

P. Mgr. Petr Okapal - Zdroj 19/2014.

obrázek - Socha Prozřetelnosti Božíobrázek - Socha Prozřetelnosti Boží u kostela Prozřetelnosti Boží

Zpět na začátek stránky

  napiš slovo