Šenovské rybníky

obrázek-Volenský rybník, vlastní

Šenovské rybníky jsou krásné a početné. Ještě početnější byly v dobách, kdy kousek rybího masa byl žádaným ve stravování a proto byly zakládány rybníky a rybníčky ve velkém počtu. Tomu napomáhala poloha Šenova. Velká část šenovských pozemků byla kol řeky Luciny (dovolím si ji i pro příště takto nazývat), což bylo velmi příhodné místo k chovu ryb. Na velmi starých mapách jsou zakresleny rybníky kolem Luciny jako šňůra modrých perel, tolik jich zde bylo.

obrázek-mapka

Obrázek mapy pochází z vojenského mapování, tzv. josefského, pocházející z let 1764-1768. Na těchto mapách je pečlivě zaznamenán každý rybník, či jakákoliv vodní plocha. Taktéž řeky jsou tady zmapovány, však ještě na této mapě nepojmenovány. Z rybníků v Schönhoffu (Šenově) na této mapě dospěl svou velikostí k právu na jmenovité označení, Große Teich (velký rybník) pouze rybník Volenský. Přibližně osmdesát let později, při dalším mapování, na nové mapě už nese jméno Wolensker Teich. Taktéž řeky na této mapě získaly svá jména. Řeka Lucina je už zde pojmenována též. Niva Luciny byla jako stvořená pro intenzivní rybnikaření, ale nejen ona. I na přítocích Luciny byly zakládány rybníky. Byl to Pežgovský potok s rybníky v Šenově - Zadky, Podleský s rybníky na Vráclaví, dále byly zakládány rybníky na toku Dolní a Horní Datyňky a na Frýdeckém potoce.

obrázek-Volenský rybník, vlastní

Největší rybník Šenova, Volenský, je blízko Luciny. Naplňují jej vodou jak Dolní Datyňka, tak i Frýdecký potok. Během let 2004 až 2007 byl rybník odbahněn. Sedimenty ze dna byly navršeny na ostrov , který je hnízdištěm vodního ptactva.

obrázek-Košťálovský rybník

V pojmenování druhého největšího rybníka, který je na toku Horní Datyňky jsou jisté nesrovnalosti. Názvy tohoto rybníka se totiž mnohdy liší. Například Ladislav Kiška v knize "Starší historie a pamětihodnosti obce Šenova ve Slezsku" ho nazývá Košťálkovským rybníkem. Oficiální stránky města Šenova používají pro tento rybník název Košťálovský. Což je mimochodem název, s kterým se i já ztotožňuji. To však není celý výčet jmen našeho rybníka. Dalším jeho jménem je Košťálovický rybník, a musím přiznat, že na webových stránkách je to název nejčetnější. Protože takové jméno nacházím i na mapách Geodezie, dá se předpokládat, že je tím správným. Avšak po zkušenostech s historickým překrucováním názvu řeky Luciny, pořád ještě nemám jistotu, zda li název, Košťálovický rybník, je ten správný. Mapy.cz též používají název Košťálovický, tak jako i super mapy.cz. Beru do ruky pro dotvrzení správnosti názvu rybníka, turistickou mapu Ostravska (Kartografie Praha z roku 1993), kde ovšem nacházím opět mnou akceptovatelný název, "Košťálovský rybník". Budu tedy používat i nadále tento původní název, tak jako řeku tekoucí Šenovem zase budu nazývat Lucinou. Tak tedy, Košťálovský rybník leží v nivě Luciny, blíže k Dolním Bartovicím. Je do něj kanálem přiváděna voda s Horní Datyňky.

Volenský rybník
obrázek-Volenský je věkovitý

Jak se krajina i život lidí měnil industrializací, rybníky postupně zanikaly a na jejich místě vznikaly louky, pole, nebo i jiné objekty, jako například čtyřproudová komunikace, která ukončila život kouzelného jezírka s ostrovem Inzulou. Toto legendární šenovské jezírko bylo obětováno spojovací komunikaci mezi Ostravou a Havířovem. A bylo obětováno nejen jezírko. Šenov byl rozříznut na dvě půle, což způsobilo jistou nespravedlnost v rozvoji obce, dle mého.

Pohledy do staré a dnešní mapy jsou nesrovnatelné. Množství rybníků u nás v polovině 18. století mnohonásobně převyšovalo to dnešní. Například v roce 1768, kdy počalo první mapování, tzv. Josevské, je v mapě významně označen největší šenovský rybník Volenský, zatímco Košťálovský v té době ještě neexistoval. Na mapě Nigriniho z roku 1724 je patrné, že existovaly v Šenově (Schönhoff) dva velké rybníky, z nichž jeden je pravděpodobně Volenský. U něj existoval ještě další, stejně veliký, který byl zřejmě na dnešní louce mezi Šutrovinou a Volenstvím. Stáří Volenského rybníka nelze tedy přesněji určit. Jisté je, že je minimálně stár 200, nebo i 300 let. to už je úctyhodný věk na to, abychom se k němu chovali s patřičnou úctou.
Bez vody není život. Ani Šenov bez vody by nebyl Šenovem.

obrázek-vlnka

Výřezy map, které jsou použity na této stránce jsou získány díky těmto institucím.
© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně
© Ministerstvo životního prostředí ČR

Zpět na začátek stránky

  napiš slovo