Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 28. květen 2006

Želva

"Být klidný, jako želva". To je známé rčení, které však neplatí o člověku, jehož želva se touto dobou potuluje po šenovském panství. Asi je přátelství mezi želvou a její kamarádkou, či kamarádem tak veliké, že dotyčnému nebylo líto námahy, kterou vydal-a na to, aby dal o této nehodě vědět na místních elektrických sloupech. Nemohu doufat, že několik mých čtenářů, kteří jsou roztroušeni po celé republice (i bývalé ;-), by mohli milou želvu či želváka potkat. Proč o tom tedy píši? Napadlo mne použít k upozornění na to, že někomu něco schází a potřeboval by pomoci, nějaký místní portál. Oficiální stránky Šenova se k tomu nehodí. A co takhle "Šenovák"? Šenovák je pozoruhodným počinem Karla Molina, šenovského občana. Stránky jsou inzerovány v našem (zdá se mi, že už mírně obnošenému) Oběžníku.
obrázek-odkaz na Šenováka

Oběžník pro polapení uprchnuvší želvy použít nelze. Jeho perioda vycházení je měsíc a do doby, než vyjde další číslo, by želva mohla dosáhnout úctyhodné vzdálenosti. Šenovák je k nalezení někoho či něčeho, jako stvořený, pomyslel jsem si. Po načtení stránky jsem chtěl do okénka chatu napsat zprávu, že se pátrá v Šenově po uprchlém kamarádovi. Leč okénko, jindy plné zajímavých vzkazů (Máňo dneska přijedu ... ap.), nyní obsahuje pouze chat tvůrce webu sama se sebou, a pokud bych chtěl něco podotknout, musel bych se zřejmě zaregistrovat (uvidíme později, nemám toho k podotýkání zas tolik). Zřejmě nemohl jednat jinak. Co teď? Teď už nic. Ale příště, až se někdo zase zaběhne, nebylo by od věci umožnit o tom informovat na portálu Šenovák. Věřím, že to nebude problém pro administrátora Šenováka, jen je třeba jeho stránky protlačit na monitory šenovských občanů. V době, kdy už Šenovák vzorně funguje nejen v Exploreru, dovolím si jej propagovat i já na svém malém pískovišti :-)
Přeji příjemnou neděli a HLEDEJTE ŽELVU!

obrázek-plakát -ztratila se želva

07:25 [Permalink]

neděle, 14. květen 2006

Druhá strana


Dnes jsem byl zpraven o situaci na Volenském rybníku z druhé strany. Strana najímatele rybníka, Rybářství Rychvald s.r.o. mne v osobě jednatele společnosti pana Hynka Sochora (kterého jsem oslovil) laskavě informovala o (mými slovy) zatracené situaci na rybníce. Jinak už nedovedu tento stav pojmenovat. Potěšilo mne však, že hluchota není ještě všeobecným jevem.
Pan Hynek Sochor mimo jiné píše: „Rybník není mým majetkem. Je ve vlastnictví p. Jiříka.“ To jsem už mezitím zjistil na stránce se seznamy významných vodních děl IV. kategorie. Trochu jsem posmutněl při zjištění skutečnosti, že náš Volenský je ve čtvrté (cenové?) skupině.
Ale k věci. Pan Hynek Sochor potvrdil to, co jsem zjistil dotazem na OŽP města Šenova, že „ cherchez la…“ za vším hledej peníze. Peníze, které sice ministerstvo zemědělství přislíbilo, leč starou pravdou, že „slibem neurazíš“, zřejmě také uznalo věc za vyřízenou.
Nechci se pouštět do posuzování vlastnických stavů soukromé firmy, kdy jeden vlastní a druhému pronajímá, neboť jsem pamětlivý toho, že hora bahna je vždy horou problémů, ať už leží v rybníku, či kdekoliv jinde. Do čeho se však pouštím zas a zase, je kladení si otázek a hledání odpovědí, například na otázku, „PROČ NENÍ VOLENSKÝ RYBNÍK STÁLE NAPUŠTĚN?“ Stále nenacházím odpověď, byť mám, dá se říci, už zprávy z mnohých stran, které by mi v tom mohly pomoci. Pokouším se tedy přijít na kloub věci svým "mudrováním". - Je možné napustit Volenský rybník v únoru, či březnu roku 2006? - Ne. Tento termín se už nestihne. - Lze napustit rybník teď? Podle mne lze. -Co tomu brání? -V střízlivosti se domnívám, že tomu brání pomyšlení správce na zaplavení hromad uschlého bahna, které, jak dobře vím, bylo s tak bolestným úsilím navršené, aby pak, ne vlastní vinou, nebylo vytěženo z rybníka ven.(Pokud střízliv nebudu, mohl bych se pak domnívat, že bylo hazardem spoléhat na vládu, která slibem už dokázala i urazit.) Však říkám, „ Volenský rybník měl být napuštěn!“ Bahno-ne bahno.

Naznačení toho, že by se mělo něco příští měsíc změnit (slova p. Hynka Sochora), mne sice nenaplňuje nezřízeným optimismem, ale trochu naděje přeci jen přináší.

fotografie-Volenský 10. 1. 2005

Tak to začalo. Jak to skončí?17:03 [Permalink]

sobota, 13. květen 2006

Citace a jednostrannost.

Jednostranně a subjektivně berte tento příspěvek. Mohu totiž psát pouze o svých pohledech na dění kolem stále nenapuštěného Volenského rybníka v Šenově a citovat dostupné aktéry, jejichž vyjádření jsem objevil roztroušené po Internetu. Mám před sebou vyjádření Odboru životního prostředí města Šenova, kterému naštěstí není osud našeho "jezera" lhostejný, avšak vyjádření druhé strany, vlastníka tohoto šenovského skvostu se mně získat stále nedaří. Ne, že bych se nesnažil. Adresy majitelů jsou volně přístupné na webu, ale nedočkal jsem se odpovědi na mé dotazy loni, nedočkám se zřejmě ani letos. Že bych tázaným nestál za odpověď, se zdráhám uvěřit. Spíš jsou adresy neživé. Jsou neživé tak, jako i Volenský rybník.
Dovolím si ocitovat článek, který byl otištěn v šenovském "Oběžníku" v prosinci 2004, osvětlující počátky dění okolo rybníka.

Cituji:
„ U produkčního rybníku Volenský začaly práce na jeho odbahnění. Investorem je Rybářství Rychvald s.r.o. Toto bude provedeno v zimním období podle projektové dokumentace, která byla schválena orgány ochrany přírody a životního prostředí. Po ukončení prací budou nezpevněné plochy uvedeny do původního stavu včetně založení bylinného patra a osázení ostrůvků a hrází novými perspektivními dřevinami v dostatečném rozsahu. Poslední odbahnění bylo provedeno před 37 lety. Hnilobné procesy v nádrži již bezprostředně ohrožují ryby i ostatní volně žijící živočichy. Vzhledem k době provádění prací nedojde k narušení zimovišť živočichů ani hnízdišť ptáků.
Při odbahnění budou mj. obnoveny stávající ostrůvky tak, že budou upraveny ve směru převládajících větrů s navýšením vytěženého sedimentu do výše 2 metry nad úroveň hladiny. Jihozápadní část plochy rybníku sloužící jako hnízdiště ptáků, nebude prováděním prací dotčena a bude ponechána ve stávajícím stavu. Břehy a břehové porosty jsou výrazně podemlety, kořeny ve vodě uhnívají a dřeviny odumírají. Vykáceny budou silně poškozené dřeviny, některé i nevhodné (zavlečené), u zdravých dřevin budou pouze ořezány větve převislé nad hladinu vody.
Investor nechal před zahájením prací zpracovat obsáhlou dokumentaci na základě podrobného průzkumu lokality, soubor biotechnických opatření obsahující kácení a ochranu dřevin a ochranu volně žijících organismů.
Volenský rybník je z pohledu zákona na ochranu přírody a krajiny významným krajinným prvkem. Udržovacími pracemi bude obnoveno ozelenění novou výsadbou a osetím bylinami budou zpevněny hráze, takže se zabrání jejich postupné abrazi, ke zvýšení retenčního prostoru a naplnění hlavní funkce rybníku, tj. chovu ryb.“


Konec citace.

Pro pořádek ještě jedna citace, tentokrát z úřadu vlády:

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. října 1993 č. 560 + P
k rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
(materiál č. 7)

14. STÁTNÍ RYBÁŘSTVÍ OSTRAVA, Ostrava 2 – PP 21351
a) středisko O2 Rychvald
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 18 779 tis. Kč
Nabyvatel: Oldřich Jiřík, Orlovská 1279, Rychvald, r. č.: 500712/157
Podmínky privatizace: Splátkový režim v souladu s "Dohodou o dalším způsobu a průběhu privatizace v resortu zemědělství a o způsobu a průběhu privatizace půdy" ze dne 17. 11. 1992, uzavřenou mezi MSNMP ČR, FNM ČR, PF ČR a MZe ČR.
- Konec citace.

(Zde byl odkaz na text vytržený z kontextu, proto jsem jej odstranil, aby dále neškodil.)

Firma
Multip stav má odbahnit Volenský rybník. Na stránce Multip stavu najdeme v referencích na posledním řádku toto:

„ Odbahnění rybníku Volenský Šenov u Ostravy – investor RYBÁŘSTVÍ Rychvald spol. s r.o., tel. 596572237, p. Sochor, cena 14,538.000,- Kč, ve výstavbě od 10/04“

Že to s rybníky všeobecně není jednoduché, můžeme usoudit například z článku uveřejněného ve Zpravodaji města Rychvaldu.
Cituji ze Zpravodaje města Rychvaldu – 10 / ŘIJEN / 2004 :
„ Skučák je ohrožen, říkají rybáři
V minulém čísle našeho Zpravodaje jsme vám přinesli několik údajů ochránců přírody o přírodní rezervaci Skučák a jejich názoru na její budoucnost. Bohužel, jak upozorňují naši rybáři, současný stav se od ekologické vize liší. Rybník je vypuštěný a život se z něj podle jejich letitých zkušeností spíše vytrácí, než aby byl lépe než doposud uchován pro příští generace.
„Je nebezpečí, že zhruba polovina rybníka Skučák, který byl více než dvacet let v kulturním stavu a chovaly se v něm ryby, se stane semeništěm komárů, zdrojem zápachu, bude zarostlý rákosem a ostatními nežádoucími porosty, bez možnosti chovu ryb,“ uvedl pro náš Zpravodaj jednatel společnosti Rybářství Rychvald Oldřich Jiřík. On i další rybáři jsou rozhořčeni vývojem situace, který nastal poté, co se o Skučák začali zajímat lidé z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOP) Ostrava. Ta nařídila vypuštění rybníka a slíbila odbahnění v letošním roce. Nic se však neděje a podle rychvaldských rybářů hrozí rybníku zkáza.
„Vytýkají nám, že vlivem chovu býložravých ryb zmizel plavín štítnatý. Je pravdou, že tato chráněná rostlina se v posledních pěti letech vyskytuje na Skučáku velmi vzácně, za poslední dva roky se nám nepodařilo najít ani jednu rostlinu. Nezmizel však vlivem rybí obsádky. Ta byla řízena smlouvou s AOP Ostrava a nikdy nebyla překročena. Z býložravých ryb byl vysazován pouze tolstolobik bílý a pestrý, který plavínu nijak neškodí. Ten podle rozboru odborníků zmizel v průběhu let kvůli splachům z polí a rodinných domků. Nepomohla ani plavínová jezírka, která jsme pomohli zřídit v zadní části Skučáku,“ říká pan Jiřík spolu s druhým jednatelem Rybářství Rychvald Hynkem Sochorem.
A jaký je současný stav rybníka? „Z vypuštěné plochy se odstěhovali téměř všichni ptáci a obojživelníci, protože potřebují ke svému životu i rozmnožování vodu. Rákos vytlačí ostatní rostliny. Navíc chce agentura 15 ha rákosu ze zadní části posekat a na druhé straně, v místech vodní plochy, jej chce vysázet. Po napuštění bude bahno vytvářet jedovaté plyny, které znemožní život v rybníku úplně. Místo slibovaného zlepšení tedy nastává zkáza Skučáku,“ tvrdí Oldřich Jiřík a Hynek Sochor dodává: „Lidé si myslí, že za současný stav můžeme my, takže jsme považovali za nutné tímto vyjádřením ve Zpravodaji tento názor uvést na pravou míru.“ Zaznamenala: V. Krzyžanková“

- Konec citace.
Stránky Rychvaldu se mi opravdu líbí. Rychvalďané mají přehled. V předchozím zpravodaji se můžete dovědět, na co vlastně rybáři v tomto citovaném článku reagovali. Rychvaldský Zpravodaj.

Stále mne vypuštěný rybník trápí a veřejná vyjádření těch, kteří by mohli obavy o jeho další osud
rozptýlit, se nechtějí objevit. A život dál vysychá. Z povzdálí je slyšet rýpadlo. Šenov je rozkopán skrz na skrz, při realizaci obecní kanalizace. Šenovské mosty jsou neprůjezdné a ještě dlouho asi budou. Největší rybník je vypuštěn a nikdo, na rozdíl od těch prvních dvou jmenovaných akcí, ani netuší kdy, a jak, tato nejdříve započata akce skončí.

obrázek-ani vrba, ani voda

Takovýto pohled je už minulostí a jen na fotografiích či obrazech některých obdivovatelů této bývalé chlouby šenováků, bude dochován. Snad i příští generace si budou moci do paměti uložit podobně krásné pohledy.

pod čarou


Aleš Cibulka a Yvonne Přenosilová
Aleš Cibulka mne mnohokráte dokázal vytočit a pořad „HOST DO DOMU“, ve kterém byla 9. 5. 2006 hostem Yvonne Přenosilová, je jednostranný, jako i můj předchozí příspěvek. Nemohu však souhlasit se způsobem řešení tohoto problému. Už vůbec nemohu souhlasit s dírou na stránkách Českého rozhlasu, v archivu „ Rádia na přání“, kterýžto odkaz propaguji na svém blogu. Zmizel záznam pořadu „ HOST DO DOMU“ ze dne 9. 5. 2006. Byl to totiž inkriminovaný pořad a ten byl odstraněn spolu s Alešem Cibulkou. NELÍBÍ SE MI TO !!! Nejsem přítelem tohoto způsobu nápravy. Na protest toho, odkazuji na stránky „Britských listů“, které „cenzurované pořady nabízí v necenzurovaném textovém přepisu i v audio streamu. Každý, kdo nestačil odvysílaný pořad poslouchat „ on line“, může to zde napravit.
11:19 [Permalink]

pondělí, 8. květen 2006

Životice

Nebýt "Věstníku Šenovského muzea", snad bych tolik let po válce nepsal o něčem, co jsem neprožil. V tomto věstníku se totiž vyskytla malá chybička, která způsobila mou aktivitu v historii vlastní rodiny. Loňského roku se uskutečnila v našem muzeu "Výstava k šedesátému výročí Dne vítězství nad fašizmem". Ve věstníku za rok 2005 je tato výstava připomenuta ve stejně nazvaném článku. V něm je zmínka o šenovském občanovi Bohuslavu Šebestovi, který byl zastřelen 10. září 1944 při životickém běsnění gestapa (opraveno podle knihy Mečislava Boráka, Svědectví ze Životic, str. 71 a 75). Chtěl bych překlep ve jméně opravit. Dotyčný Šebesta se nejmenoval Bohuslav, nýbrž Miloslav. Datum zastřelení jsem musel opravit i já. Ostatní se už shoduje, tzn., že Miloslav se vydal toho dne za svou snoubenkou, přičemž byl v Bludovicích při razii gestapa zavražděn. Náš otec ztratil v té chvíli své dvojče, ještě nenarozený syn Milošovy snoubenky svého otce, a já, v té době ještě nejistý, jednoho ze svých strýců. Pouze matně si vzpomínám na vyprávění o něm. Že se však ve jméně nepletu, si můžete ověřit na šenovském památníku hrdinům válek.

obrázek-památník


Myslím, že i v roce 2006 lze vzpomenout těch, kteří se 8. května 1945 nedočkali.
obrázek-šeřík


16:34 [Permalink]

čtvrtek, 4. květen 2006

OH

OH, jako Oldřich Harok. Lije jako z konve, to je ideální čas k návštěvě muzea. Dnes ještě ideálnější, protože po včerejší vernisáži obrazů Oldřicha Haroka, byla jedinečná příležitost v klidu si prohlédnout kolekci figurálních obrazů tohoto šenovského malíře, který je více znám jako tiskař. Ale čím je duchem víc? Malířem? Tiskařem? Nevím, ale tuším, že obojím stejně. Tiskárna

fotografie-Oldřich Harok

Stoupáte li po schodech do prostor šenovského muzea, nemůžete přehlédnout obrazy na stěnách podél schodiště, které nesou jasnou signaturu "OH". Jsou to obrazy dřívějšího data, které zde visely už před touto, další jeho výstavou v těchto prostorách. Tentokrát přírodní motivy, vystřídaly figurální obrazy. Postavy z plátna působí uvolněně a malíř dokáže zachytit výrazy tváří malovaných postav, bez náznaku nucenosti. Snadno se vnoříte do těchto obrazů tak, že je slyšet dětský smích, pískání na flétnu, nebo rozhovor žen. Vydejte se do muzea a shlédněte tuto výstavu, byť by slunce lákalo do přírody. Ta chvíle strávená s krásou, kterou vytvořil člověk, za to opravdu stojí.

obrázek OH


18:10 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo