Pferdův blog

Pferdova stránka

      pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 9. listopad 2014

Požehnaný kámen

Neděle 9. listopadu 2014 16:00.

Prs Boží socha Prozřetelnosti Boží


Mistr Oldřich věnoval Šenovu nevídaný dar - sochu. Nevídaný pouze pro nás současníky, neb v minulosti Šenova už darování sochy jistě několikrát proběhlo. My žehnání sochy mohli vidět v Šenově prvně a mnozí z nás si tu událost nenechali ujít. Vždyť není pamětníka, který by cos podobného v Šenově pamatoval. Ba co víc, nic podobného není zaznamenáno, ať už v kronikách či jinde. Sochy v Šenově stojí, ale nikdo netuší, jak dlouho už. Mám na mysli sochy, které stojí pod širým nebem, sv. Florian, sv. Antonín a sv. Jan. Kdy tyto sochy vznikly, není dosud známo (např. p. Kolář v své kronice uvádí: sv. Florián 1848, nebo Milan Pašík v knize Historie města Šenova v datech: sv. Florián a sv. Antonín 1623 - převzato z farní kroniky). Dále je nepřízni počasí vystavena soška Merkura (česky Dobroděj). Její věk je na rozdíl jmenovaných tří soch odhadnutelný. Merkur vznikl patrně spolu s domem, na jehož rohovém štítu je soška umístěna. Dům v roce 1934 zbudoval Čeněk Večeřa přestavbou staré palírny. V neděli 9. listopadu 2014 byl u vítání sochy nepřehlédnutelným otec Petr, který nesl velkou tíhu této vele - významné události.
Pak byl k představení své sochy vyzván mistr Oldřich. Tesat kámen je fyzicky těžká práce a my mohli sledovat "on line", jak z mramoru mistr Oldřich sochu dobýval, neb onen kvádr ležel ve farní zahradě, kde byl přetvářen v zázrak sochy před zraky diváků bez omezení. Jen drátěný plot dával klid sochaři a jeho pomocníkům při práci. Oldřich Harok je umělec a odvážný muž. Sochu, kterou vytvořil a nám všem daroval, příjímám s radostí. Je darem velikým nejen fyzicky.
Mistr rovněž připomněl Stromovou vílu. Kdo zná Lipovou alej v Šenově, ví o jaké Stromové víle sochař hovořil. Zná ji též doktor Arnošt Vašíček, rodák z "Lipuvky", který byl žehnání Oldřichovy sochy rovněž přítomen. Jsou oni vlastně sousedy. "Lipuvka" bývala a je osobitou částí historického Šenova, stejně jako jí byly "Dumki", či jiné části Šenova. Otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz OPraem sochu Prozřetelnosti Boží požehnal a "kámen" přivítal laskavými slovy.
V ten podvečer bylo kol fary a kostela lidí ne málo. Například ředitelka Základní umělecké školy Viléma Wünsche paní Vlasta Urbášková, nebo čerstvě zvolený místostarosta Ing. Antonín Ševčík, či Štěpán Pinkava a Karel Stavinoha, zastupitelé Šenova. Bylo slavnému okamžiku přítomno mnoho přátel sochaře jak ze Šenova, tak též z obcí okolních. Ne všední událost přilákala do Šenova mnoho hostí, a to bylo dobře.
Žehnání sochy v Šenově jsme zažili poprvé v životě a byl to zážitek nezapomenutelný. Kéž podobně krásných okamžiků můžeme prožít ještě více. Prst směřující k nebi bude po věky připomínat prozřetelnost Boží. Bude ji připomínat i generacím příštím. Snad v kronikách bude událost žehnání sochy v Šenově tentokrát zaznamenána tak, aby příští generace mohly poznat, kdo a kdy ten požehnaný kámen vytvořil. Je to dar Šenovu velmi krásný a dotýkat se jej přináší radost. Děkuji nejen autorovi, ale i dalším, kteří se o vznik sochy zasloužili. Všem patří můj velký dík.
Je štěstím, že vzácnou událost zachycoval fotoaprátem mistr fotografie, profesor Jindřich Štreit. Tak se jistě jednou dočkáme jeho skvělých snímků. Než se tak stane, dovolím si zveřejnit pár "snímků", dokumentujících chronologii vzniku sochy Prozřetelnosti Boží.

Prst Boží
20:00 [Permalink

středa, 8. říjen 2014

Ještě jednou o volbách

Postesknutí nad scházejícími programy stran, kandidujících ve volbách 2014 do zastupitelstva Šenova, je už to tam. Nakonec všechny strany doručily své kandidátky s programem včas. Můžeme tedy vybírat. Předložené programy nám volbu příliš neusnadňují. Některé programy jsou rozvinuty více, jiné méně, však podobají se jako vejce vejci. Existuje řada nezbytností, které se musí realizovat ať už volby vyhraje kdokoliv, a všichni se také k jejich plnění hlásí. Zbytnosti pak mohly by sloužit k předvolebnímu populismu, k tomu se však žádná ze stran ve svém programu nesnížila. Nezbývá tedy než se rozhodovat mezi těmi, kteří budou za nás program rozvoje města realizovat. Kandidátů má každá strana tolik, aby mohla v případě získání nadpolovičního počtu hlasů šenovských voličů, obsadit všechna místa zastupitelstva. Jednobarevná radnice může vyhovovat tomu, jenž takovou barvu volí. Voliče jiných barev ta představa může naopak děsit. Zřejmě k takové situaci by mohlo dojít jen v případě, že by některá ze stran opravdu před volbami populisticky slibovala nemožné. Moje přání, číst v některém z programů pěti stran příslib vybudování bezpečné cesty k vlakovému nádraží a lávky přes čtyřproudovou silnici Ostrava - Havířov, se nenaplnilo. Takový slib by mohl být předvolebním populismem, když k jeho uskutečnění nejsou prostředky. Ovšem předvolební slib, o prostředky k rozvoji města usilovat, vyslovily všechny strany. Kéž pak strana, nebo strany, které ve volbách zvítězí, a prostředky opravdu získají, dokáže je také účelně použít. Pokud by záměr vybudovat lávku a zpřístupnit nádraží byl považován za žádoucí pro bezpečnost občanů v dopravě, pak by se mohly prostředky hledat tímto směrem. Bude zřejmě doprava na této už dnes silně frekventované komunikaci dále narůstat, především směrováním nákladní dopravy z okresních cest na podobné silnice.
Považuji vybudování lávky za důležitý úkol, jemuž se nemůžeme vyhnout. Kdy se tak stane, však záleží na stanovených prioritách ve volebních programech stran, usilujících o vedení města. Zatím takovou prioritu žádná ze stran nemá. Přesto je možné pokoušet se o stavbu lávky, ba i mostu mezilidského. K takovým mostům prostředky opatřit může naše volba.
Objevil jsem čmáranici na rubu velmi staré fotografie. Čmáranice mi připomněla nejistého voliče před volbami.
Jakou jistotu získáme po volbách, záleží jen na nás. Přeji k tomu šťastnou ruku

koho volit?


08:03 [Permalink

sobota, 4. říjen 2014

Předvolební na draka

dráček

Zbývá už jen pár dnů do času, v němž si vybereme, kdo nás v Šenově bude v příštím volebním období zastupovat při rozhodování, jak co nejlépe hospodařit a žít. Není snadné dobře vybrat, ale vybrat si musím. Vlastně nemusím, ale chci.
Současné vedení města dokázalo udělat mnoho dobré práce pro Šenov a bylo by pošetilé hledat nyní zastoupení lepší. Co však vyhovuje jako celek, v jednotlivostech - a) v radě, b) ve výborech, c) v komisích, nemusí být bez kazu. Ačkoliv volby předurčují obsazení v těchto orgánech zastupitelstva, přece volbou vícebarevného zastupitelstva lze ovlivnit i toto předurčení. Takzvané panašování (pojmenování bylo převzato z říše rostlin) je v komunálních volbách povoleno, a já tak mám možnost volbou ovlivnit víc než, kdybych volil pouze stranu.
Prvním důsledkem mého jednání bude komplikované sčítání hlasů, druhým pak komplikované sestavování a) rady, b) výborů, c) komisí.
Mé počínání možná připadne někomu jako pošetilé, plodící pouze komplikace, ale mně dává naději na uzdravení. Uzdravení mezilidských vztahů a uzdravení z ne (dostatečně) uváženého rozhodování.
Vždy když se vracím domů, připomínám si rčení, že na vlastním prahu se nejsnáze zakopne. Tam, kde se rozhodování stane rutinním a ne (dostatečně) uváženým, zakopnutí hrozí též. Pokud se při zakopnutí nic nerozbije, je snadné nalézt rovnováhu a pokračovat. V opačném případě však třeba cokoliv rozbité slepit, nahradit novým, uvést do patřičného stavu. Náprava je však o to složitější, čím vzácnější byla věc rozbitá.
Ovšem nepokusit se o nápravu věci vůbec, by bylo jednáním na draka. Rozhodnutí panašovat budoucí zastupitelstvo je však též na draka, pokud neznáme programy stran. Zatímco "vládnoucí" dvě strany své programy (spolu se seznamem zásluh - ovšem) dodaly do schránek, programy tří dalších stran, usilujících též o vstup do zastupitelstva města Šenova v roce 2014, nenalézám dosud ani v poštovní schránce, ani na internetu. A já při tom chci v něčím programu nalézt příslib, že se zasadí o stavbu lávky přes "řeku aut" a přístup k "vlakovému nádraží" v Šenově. Jistě bych takové straně některý z panašovaných hlasů dal. Leč, podobný záměr jsem v programu žádné strany nenašel (ačkoliv dříve byl už vzpomínán). V programech nynějších "vládnoucích" stran lávka není, a v těch ostatních schází pravděpodobně též (existují li). Pokud je tomu jinak, a já o tom před volbami dostanu informaci, rád takové straně svůj panašovaný hlas dám. Bez zveřejněného programu je však předvolební kampaň na už dříve zmíněnou dračí bytost. Ovšem i přes absenci programů některých stran a v nich slibu, že se o lávku zasadí, jsem rozhodnut k volbám opět jít. Po prožitém volebním období tak činím rád, neb zdaleka nebylo na draka to, co zastupitelstvo současné dokázalo uskutečnit. Rčení, že je vše na draka, nemá v Šenově nyní opodstatnění, ale malí dráčci se přec v ulicích Šenova ještě toulají. Budou se toulat i po volbách?

17:32 [Permalink

pondělí, 22. září 2014

O husách, vlku, koze a svatém Homobonusovi

Další kladný bod si může naše radnice přičíst za provedenou opravu fasády ZUŠ Viléma Wünscheho, spolu se záchranou sgrafit patrona školy. Sic nebyla zachována všechna sgrafita, ale výsledek je přec na pohled pěkný. Co nebylo ze sgrafit původních zachováno, byl pruh pod atikou, který představoval lidová řemesla. Snad už nebylo možné poškozený pruh řemesel opravit, proto zmizel z očí nejprv. Možná však bude některým scházet. Ovšem mohl být také vnímán jen jako ornament a mnozí si už ani nevzpomenou, kolik a jaká řemesla v tom pruhu mezi husami ještě před krátkou dobou byla. Napovím, že atributy řemesel byly umístěné mezi deseti husami. Hus bylo možná příliš, vešlo se mezi ně měně než devatero řemesel s desátou bídou. Napovím ještě dále, že patronem prvního řemesla zleva, byl sv Homobonus.
Budou mi ta řemesla i husy s klasy na budově ZUŠ Viléma Vünscheho scházet, ale možná je nahradí studenti výtvarného oboru svou pílí a talentem. Výsledky jejich tvorby naznačují, že by se některý z nich mohl stát malířem tak skvělým, jako byl nejznámější šenovan Vilém Wünsche.
Čeká nás práce s obnovou obrazu budovy ZUŠ, který léta ukazoval chátrající sgrafita. Nynější obraz budovy ZUŠ Viléma Wünscheho je mnohem lepší, ačkoliv dokonalou kopií originálu před Vilémem Wünschem, ani po něm budova není. Rčení o sytém vlku a celé koze v tomto případě pokulhává právě na celistvosti kozy.
Já jsem však novému obrazu přesto velmi rád.

ZUŠ Viléma Wünsche 2014


19:56 [Permalink

pondělí, 15. září 2014

Nová Stará škola 2014

Už tak bývá, že po úspěšném filmu se točí záhy tzv. film II., případně III, a tak dále, až do vyčerpání zájmu divákova.
Po výstavě - Skrbenští z Hříště na Šenově I, produkce připravila výstavu - Skrbenští z Hříště na Šenově II. Předčí dvojka jedničku? Přinese sukces?
Nad tím se přípravný štáb zamýšlel až do vernisáže ve Staré škole dne 17. září 2014.

Ve středu 17. září byla Stará škola znovuotevřena po rozsáhlé rekonstrukci. Proud návštěvníků počal téci cestou od kostela Prozřetelnosti Boží už půl hodiny před slavnostním otevřením, které bylo oznámeno na 16:30. Po vítacích projevech byla přestřižena páska a nová Stará škola opět otevřela náruč žákům, kteří zde první písmena psali a četli před léty, také učitelům, kteří je to učili, i nám ostatním, kteří chodili a chodí sice rozum brát do škol jiných, přesto si Starou školu zamilovali pro to, co nám poskytuje dnes, kdy školou je už toliko jménem. Dál si však své jméno zasluhuje, pořád se v ní něčemu učíme. Zde je dobré připomenout si slova Karla Havlíčka:

Kdo se stále pilně učí,
bude vlasti chlouba.
Kdo si myslí, že dost umí,
začíná být - trouba.

Když v roce 1855 nechal školu stavět Anton Skrbenský, asi netušil, že ji téměř po 150 letech budeme rekonstruovanou znovu otevírat a jaká to bude sláva. I tehdy, když v roce 1856 školu posvětil páter Monczka, bylo jistě kolem školy shromážděno nemálo lidí, včetně Antona Skrbenského. Ve středu 17. září 2014 opět slova otce Monczky byla slyšet. Paní učitelka Alena Struminská přečetla poetické přivítání školy, které páter Antonín Monczka vložil též do útlé publikace, jenž vydal právě u příležitosti otevření nové školy v roce 1856. Paní učitelka přečetla text polsky, neboť Antonín Monczka byl polské národnosti a vyjadřoval se svým rodným jazykem, nebo též německy. Příchozí obdrželi lístky s touto básní, takže se mohl každý pokusit text přeložit. Pokusil jsem se o to také:

Píseň před posvěcením.

Vítej, vítej! sličná školo,
tebou farnost chlubí se;
Voláš pyšno - veselo;
Která z vás mi rovná se?
Díky Bohu všemocnému
že nám školu novou dal!
Dík baronu laskavému
že stavitelem se jí stal.

Krom kostela v každé obci
škola nejvzácnější dům;
Zřídlo nauky tu plyne arci,
tu mizí nectnost davům.
Cíli tomu vážnému,
kdo by pomoc nedal?
Ty blahoslav domu tému,
aby duch v něm Svatý vál.

Po posvěcení.

Posvěcená ve jménu Božím
Školo - pozdravená buď!
zde růst náš rozum může,
srdcem co nejlépe suď.
Jsi podobná zahradě,
my jsme štěpy v ní;
učitel je národu,
jako štěpař zahradní.

Škola dcerkou kostela,
cvičí mládež kým je čas;
nás také k sobě zavolá,
mlékem svým chce živit nás.
Kteří pilně posílají
dítka svá v ten svatý dóm,
víc pokladů jim dávají,
než po smrti mnohé jsou.

Díky Pánům vzdáváme,
že dnes přítomni tu jsou;
O jedno však je prosíme;
Raděj lásku dejte svou.
Nechť Bůh správci škol,
dá života mnoho let;
Sláva školy patronovi
dlouhé žití, štěstí květ.

Škola po té sloužila k vzdělání až do roku 2001. Během té doby se v ní vystřídalo bezpočet žáků i učitelů. Bylo i smutných okamžiků se školou spojených, to když zde jak do vyhnanství byl učitel zahnán (František Horečka), nebo nelidsky zavražděn (Vilém Maňovský).
Je moc dobře, že se podařilo Starou školu opravit a zachovat její vzdělávací funkci.
Při pohledu na budovu sic trochu pochybuji, zda je v pořádku můj barvocit, ale
vnitřní úpravy doznaly praktických změn, které nebývale rozšíří možnosti pořádání kulturních akcí. Ještě šenované takové kulturní zázemí nikdy neměli. O tom se ve středu mohli všichni přítomní přesvědčit.
Samozřejmě vedle prohlídky nové Staré školy, byla lákavým místem také výstavní síň v přízemí, kde čekala návštěvníky celá skvostná galerie portrétů Skrbenských z Hříště na Šenově, rodu, jenž po staletí udával Šenovu života rytmus. Vedle těchto portrétů, může návštěvník spatřit zajímavé listiny, jako například prodejní smlouvu Antona Skrbenského, nebo vysvědčení podepsané Františkem Gerlichem, ředitelem školy, který nastoupil po Františku Haladym, nebo list s erbovním rodovým vývodem dcery Jaroslava Skrbenského a Anny rozené Morkovské ze Zástřizl, Kateřiny (zvané Kaczenky - Bernard Kryštof Skrbenský - Kniha pamětí). U této Kateřiny bylo obtížné určit, kdy se vlastně narodila. Kryštof Bernard si do knihy pamětí opsal ceduličku po strýci Janu Jetřichovi. V ní je zaznamenáno narození Kaczenky takto: "v pátek před Hromnicemi dvě hodiny po půlnoci 1584." Zrovna v tom roce se nařízením císaře Rudolfa II. zavedl i ve Slezsku Gregoriánský kalendář, který nahradil předchozí Juliánský. Stalo se 12. ledna 1584. Deset dní bylo "smazáno" a kalendář po 12. lednu pokračoval 23. lednem (dost dobře nechápu, co se stalo s lidmi, kteří se narodili právě v těch deseti dnech, které se pak smazaly?). Zatím co v Juliánském kalendáři byly Hromnice 11. února, po změně kalendáře se svátek Hromnic dostal na 2. únorový den, kde je doposud. V roce 1584 bylo 2. února ve čtvrtek. Z toho vyplývá, že v pátek před Hromnicemi bylo 27. ledna, což byl tedy den, kdy se Kačenka ve dvě hodiny ráno narodila. Na popisce vedle obrázku erbů je však uveden pouze rok 1584. Je však dobré si připomenout, jak je pro lidstvo obtížné dny své počítat. Ani dnešní přetrvávající Gregoriánský kalendář není bez chyb a třeba se lidstvo opět někdy dočká nového kalendáře. Už jej však nebude zřejmě muset prosazovat císař svým majestátem, ale lidé na nové počítání dnů přistoupí hned a jednotně.
Při pohledu do tváří na portrétech si člověk uvědomí běh času. To, i jiné lze ve Staré škole prožít. Jistě se budou lidé do nové Staré školy rádi vracet. I v novém si Stará škola zachovala staré kouzlo.

Fr. Procházka - kostel s farou


V druhém patře očekávala a očekávat návštěvníky bude i ve dnech příštích, výstava obrazů malíře Františka Procházky. Jeho obrazy už byly v Šenově představeny několikrát. V nové Staré škole mají premiéru, jako téměř vše, co zde bude v budoucnu představené, bude premiérové. Dějiny Staré školy se budou dělit na období Nové školy, Staré školy a nejmladší zatím, které teprve začíná, období nové Staré školy. Kdy došlo k změně jména Nová škola na Stará škola, nevíme. Avšak přeměnu jména na nová Stará škola si budeme dobře pamatovat a snad důkazy o tom dni zachováme i generacím příštím.
Hned vedle síně s obrazy Františka Procházky, kteréžto obrazy lze také zakoupit, bylo možné spatřit kouzla s květinami. Květiny nové Staré škole slušely rovněž velice.
Vestibul školy naplnily tóny cimbálovky. Otevření nové Staré školy bylo opravdu radostné a skončilo sukcesem.

Milá nová Stará školo, přeji ti, abys byla často obléhána lidmi, kteří rádi za tebou přijdou vždy, když jim pod svou střechou připravíš něco zajímavého. Věřím, že zajímavého je kolem nás stále dost a dost, tedy tě budeme navštěvovat často a rádi.


Nová Stará škola 2014

OH 2014


Den po otevření nové Staré školy, přibyla v Šenově také nová socha. Postaral se o ní umělec Oldřich Harok. Nad pískovcovými sochami Jana a Antonína, povstala ve čtvrtek 18. září 2014 mramorová socha Prozřetelnosti Boží. Mohli jsme být svědky umělcova úsilí, kdy z kamene začal loňského jara dobývat prst, který byl ve čtvrtek vztyčen, aby už na věky připomínal existenci Prozřetelnosti Boží. Dílo Oldřicha Haroka má můj obdiv. Už dříve jsem vyslovil přání, spatřit za svého života v Šenově novou sochu, neb si myslím, že je tu soch všeobecně málo. Značka OH je už v Šenově dobře zavedená, a já jsem pře šťasten, že Prozřetelnost vybrala právě Oldřicha Haroka k realizaci svého záměru.
Snil jsem o soše na náměstí a sen se mi splnil. Jen to náměstí je jinde, než jsem v mnoha snech viděl (na Pferdově blogu jsem o sochách psal nespočetněkrát - stačí zadat heslo - socha) To mi však nijak nevadí, naopak, malé náměstíčko u kostela Prozřetelnosti Boží (jak jej pojmenoval otec Petr) sousedí s náměstíčkem u nové Staré školy, a to jsou místa pro růst soch přímo ideální.
Instalace nové sochy v Šenově, po neznámo jak dlouhé době, kdy zde byla instalovaná socha poslední (ví se jen, že sochy v kostele Prozřetelnosti Boží jsou zde od 18. století), je vpravdě okamžik historicky tak významný, že jej zaznamená nejen kronika, ale též mnohé paměti lidské, které předají svědectví o tom slavném okamžiku ústně i písemně, jako i já teď činím. Socha za ta zmnožená zaznamenání 100% stojí. Jako objekt pro malíře a fotografy má dílo velký potenciál. Prozřetelnosti se podařilo stvořit dobré dílo. Myslí a rukama Oldřicha Haroka byla Šenovu darovaná socha, která může změnit mnohé k lepšímu. Kéž tomu Prozřetelnost napomůže.
Události posledních dnů jsou pro Šenov významné. Děkuji Prozřetelnosti, že jsem jim mohl být nablízku. Potvrdilo se opět známé, že vše souvisí se vším.
Bylo mi už dříve vnuknuto, abych Oldřichu Harokovi položil několik otázek. Jistě po "spáchání" sochy, vyvstanou další, tak připomenu ty, které jsem položil umělci v roce 2009, aby se nemuseli jiní ptát na totéž, a mohli položit otázky nové.
Je moc dobře, že v Šenově zbyl prostor pro sochu. Prostor daný sochám určuje velikost tolerance obyvatelů k umění, ale bez odvahy těch, kteří sochy tvoří a realizují jejich vložení do života, by tolerance lidská nebyla mnoho platná.
Vzpomínám nyní na rozhovor s OH v roce 2009, kdy jsem se nakonec ptal:


" Co pro nás chystáte příště?"

"Těším se na jaro, až se zase chopím kamene."

"Rádi budeme vyhlížet, čím milým nás opět překvapíte. "Přiznám se, že jsem v té chvíli nečekal překvapení tak veliké.

Mistře Oldřichu - děkuji.

Prst OH2014

foto

20:19 [Permalink

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Jak psát web
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum
Webhosting poskytuje Český hosting
Top školky
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana (mlčící)
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Město Šenov

Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

nebe nad Ostravou

napiš slovo