Pferdův blog

Pferdova stránka

      pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

středa, 3. prosinec 2014

Radost v Radosti

obrázek


"Půjdem spolu do Betléma, dud - laj, dud - laj, dud - laj dá", znělo nejprve hlasy nejmenších zpěváčků ve středu 3. prosince 2014 po 17. hodině v Kulturním domě Radost v Havířově. Sál byl zaplněn diváky tak, že někteří (ne) museli sledovat vernisáž výstavy - Vánoce s betlémy vstoje. Mezi diváky možná převažovali rodiče malých zpěváčků, ale my, kteří na podiu rodinnou přízeň neměli, byli také v počtu dostatečném. Jakmile skončilo milé vystoupení nejmenších umělců, vystoupili rovněž mladí dosud velice, hudebníci z folklorního souboru Vonička. Jejich vystoupení bylo vpravdě skvělé. Sbormistr Jiří Pospěch musel mít ze svých svěřenců radost stejně jako my, kteří mladé umělce ten večer poslouchali.
Víc než dobře uvedli hudebníci z Voničky paní Martu Halfarovou, která nás po té pozvala na výstavu - Vánoce s betlémy do Galerie Radost. Slibovala podívanou nevšední a ta na nás v galerii opravdu čekala. Mezi vystavenými betlémy jsou unikáty, mezi nimíž každý najde co oku lahodí. Někomu učaruje betlém z uhlí, jinému z papíru či kovu, nebo tradičně ze dřeva. Nádherné jsou též vánoční přání. Okamžik naplněného očekávaní je představen na desítkách obrázků a ty jsou překrásné. Je to vskutku výstava skvostná. Na místě, kde byly před časem vystavené ilustrace Viléma Wünsche, jsou i dnes k vidění jeho obrázky betlémů, vedle mnohých vánočních přáních jiných malířů, též zvučných jmen. Vystaveno je úctyhodné množství obrázků, patřících k svátkům vánočním neodmyslitelně.
Spojení Šenova s Havířovem je přes kulturu jistější než leckdy po silnici.O tom jsme se mohli přesvědčit v prvních dnech adventu, když silnice byly paralyzovány náledím. Živly naštěstí tentokrát ničemu nebránily a účast na výstavě byla vysoká. Někteří z návštěvníků zajdou možná také do Šenova, kde rovněž výstavní činnost má už tradici. Nynější výstava obrazů Skrbenských z Hříště ve Staré škole tuto tradici dostatečně prohloubila. Co s Šenovem, též s Havířovem je spojené. Historicky jsme jedním tělem i duchem. V kultuře by to mělo být patrné nejvíce.

Plyne adventní čas k svému vrcholu. Pomalu dětem, rychleji dospělým. Současná výstava v Radosti očekávání zpříjemňuje všem. Paní Marta Halfarová s dcerou Pavlou připravily opravdu nádhernou podívanou, kterou rádi přijímáme a děkujeme za to zastavení.
prázdné místo20:45 [Permalink

neděle, 9. listopad 2014

Požehnaný kámen

Neděle 9. listopadu 2014 16:00.

Prst Boží socha Prozřetelnosti Boží


Mistr Oldřich věnoval Šenovu nevídaný dar - sochu. Nevídaný pouze pro nás současníky, neb v minulosti Šenova už darování sochy jistě několikrát proběhlo. My žehnání sochy mohli vidět v Šenově prvně a mnozí z nás si tu událost nenechali ujít. Vždyť není pamětníka, který by cos podobného v Šenově pamatoval. Ba co víc, nic podobného není zaznamenáno, ať už v kronikách či jinde. Sochy v Šenově stojí, ale nikdo netuší, jak dlouho už. Mám na mysli sochy, které stojí pod širým nebem, sv. Florian, sv. Antonín a sv. Jan. Kdy tyto sochy vznikly, není dosud známo (např. p. Kolář v své kronice uvádí: sv. Florián 1848, nebo Milan Pašík v knize Historie města Šenova v datech: sv. Florián a sv. Antonín 1623 - převzato z farní kroniky). Dále je nepřízni počasí vystavena soška Merkura (česky Dobroděj). Její věk je na rozdíl jmenovaných tří soch odhadnutelný. Merkur vznikl patrně spolu s domem, na jehož rohovém štítu je soška umístěna. Dům v roce 1934 zbudoval Čeněk Večeřa přestavbou staré palírny. V neděli 9. listopadu 2014 byl u vítání sochy nepřehlédnutelným otec Petr, který nesl velkou tíhu této vele - významné události.
Pak byl k představení své sochy vyzván mistr Oldřich. Tesat kámen je fyzicky těžká práce a my mohli sledovat "on line", jak z mramoru mistr Oldřich sochu dobýval, neb onen kvádr ležel ve farní zahradě, kde byl přetvářen v zázrak sochy před zraky diváků bez omezení. Jen drátěný plot dával klid sochaři a jeho pomocníkům při práci. Oldřich Harok je umělec a odvážný muž. Sochu, kterou vytvořil a nám všem daroval, příjímám s radostí. Je darem velikým nejen fyzicky.
Mistr rovněž připomněl Stromovou vílu. Kdo zná Lipovou alej v Šenově, ví o jaké Stromové víle sochař hovořil. Zná ji též doktor Arnošt Vašíček, rodák z "Lipuvky", který byl žehnání Oldřichovy sochy rovněž přítomen. Jsou oni vlastně sousedy. "Lipuvka" bývala a je osobitou částí historického Šenova, stejně jako jí byly "Dumki", či jiné části Šenova. Otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz OPraem sochu Prozřetelnosti Boží požehnal a "kámen" přivítal laskavými slovy.
V ten podvečer bylo kol fary a kostela lidí ne málo. Například ředitelka Základní umělecké školy Viléma Wünsche paní Vlasta Urbášková, nebo čerstvě zvolený místostarosta Ing. Antonín Ševčík, či Štěpán Pinkava a Karel Stavinoha, zastupitelé Šenova. Bylo slavnému okamžiku přítomno mnoho přátel sochaře jak ze Šenova, tak též z obcí okolních. Ne všední událost přilákala do Šenova mnoho hostí, a to bylo dobře.
Žehnání sochy v Šenově jsme zažili poprvé v životě a byl to zážitek nezapomenutelný. Kéž podobně krásných okamžiků můžeme prožít ještě více. Prst směřující k nebi bude po věky připomínat prozřetelnost Boží. Bude ji připomínat i generacím příštím. Snad v kronikách bude událost žehnání sochy v Šenově tentokrát zaznamenána tak, aby příští generace mohly poznat, kdo a kdy ten požehnaný kámen vytvořil. Je to dar Šenovu velmi krásný a dotýkat se jej přináší radost. Děkuji nejen autorovi, ale i dalším, kteří se o vznik sochy zasloužili. Všem patří můj velký dík.
Je štěstím, že vzácnou událost zachycoval fotoaprátem mistr fotografie, profesor Jindřich Štreit. Tak se jistě jednou dočkáme jeho skvělých snímků. Než se tak stane, dovolím si zveřejnit pár "snímků", dokumentujících chronologii vzniku sochy Prozřetelnosti Boží.

Prst Boží
20:00 [Permalink

středa, 8. říjen 2014

Ještě jednou o volbách

Postesknutí nad scházejícími programy stran, kandidujících ve volbách 2014 do zastupitelstva Šenova, je už to tam. Nakonec všechny strany doručily své kandidátky s programem včas. Můžeme tedy vybírat. Předložené programy nám volbu příliš neusnadňují. Některé programy jsou rozvinuty více, jiné méně, však podobají se jako vejce vejci. Existuje řada nezbytností, které se musí realizovat ať už volby vyhraje kdokoliv, a všichni se také k jejich plnění hlásí. Zbytnosti pak mohly by sloužit k předvolebnímu populismu, k tomu se však žádná ze stran ve svém programu nesnížila. Nezbývá tedy než se rozhodovat mezi těmi, kteří budou za nás program rozvoje města realizovat. Kandidátů má každá strana tolik, aby mohla v případě získání nadpolovičního počtu hlasů šenovských voličů, obsadit všechna místa zastupitelstva. Jednobarevná radnice může vyhovovat tomu, jenž takovou barvu volí. Voliče jiných barev ta představa může naopak děsit. Zřejmě k takové situaci by mohlo dojít jen v případě, že by některá ze stran opravdu před volbami populisticky slibovala nemožné. Moje přání, číst v některém z programů pěti stran příslib vybudování bezpečné cesty k vlakovému nádraží a lávky přes čtyřproudovou silnici Ostrava - Havířov, se nenaplnilo. Takový slib by mohl být předvolebním populismem, když k jeho uskutečnění nejsou prostředky. Ovšem předvolební slib, o prostředky k rozvoji města usilovat, vyslovily všechny strany. Kéž pak strana, nebo strany, které ve volbách zvítězí, a prostředky opravdu získají, dokáže je také účelně použít. Pokud by záměr vybudovat lávku a zpřístupnit nádraží byl považován za žádoucí pro bezpečnost občanů v dopravě, pak by se mohly prostředky hledat tímto směrem. Bude zřejmě doprava na této už dnes silně frekventované komunikaci dále narůstat, především směrováním nákladní dopravy z okresních cest na podobné silnice.
Považuji vybudování lávky za důležitý úkol, jemuž se nemůžeme vyhnout. Kdy se tak stane, však záleží na stanovených prioritách ve volebních programech stran, usilujících o vedení města. Zatím takovou prioritu žádná ze stran nemá. Přesto je možné pokoušet se o stavbu lávky, ba i mostu mezilidského. K takovým mostům prostředky opatřit může naše volba.
Objevil jsem čmáranici na rubu velmi staré fotografie. Čmáranice mi připomněla nejistého voliče před volbami.
Jakou jistotu získáme po volbách, záleží jen na nás. Přeji k tomu šťastnou ruku

koho volit?


08:03 [Permalink

sobota, 4. říjen 2014

Předvolební na draka

dráček

Zbývá už jen pár dnů do času, v němž si vybereme, kdo nás v Šenově bude v příštím volebním období zastupovat při rozhodování, jak co nejlépe hospodařit a žít. Není snadné dobře vybrat, ale vybrat si musím. Vlastně nemusím, ale chci.
Současné vedení města dokázalo udělat mnoho dobré práce pro Šenov a bylo by pošetilé hledat nyní zastoupení lepší. Co však vyhovuje jako celek, v jednotlivostech - a) v radě, b) ve výborech, c) v komisích, nemusí být bez kazu. Ačkoliv volby předurčují obsazení v těchto orgánech zastupitelstva, přece volbou vícebarevného zastupitelstva lze ovlivnit i toto předurčení. Takzvané panašování (pojmenování bylo převzato z říše rostlin) je v komunálních volbách povoleno, a já tak mám možnost volbou ovlivnit víc než, kdybych volil pouze stranu.
Prvním důsledkem mého jednání bude komplikované sčítání hlasů, druhým pak komplikované sestavování a) rady, b) výborů, c) komisí.
Mé počínání možná připadne někomu jako pošetilé, plodící pouze komplikace, ale mně dává naději na uzdravení. Uzdravení mezilidských vztahů a uzdravení z ne (dostatečně) uváženého rozhodování.
Vždy když se vracím domů, připomínám si rčení, že na vlastním prahu se nejsnáze zakopne. Tam, kde se rozhodování stane rutinním a ne (dostatečně) uváženým, zakopnutí hrozí též. Pokud se při zakopnutí nic nerozbije, je snadné nalézt rovnováhu a pokračovat. V opačném případě však třeba cokoliv rozbité slepit, nahradit novým, uvést do patřičného stavu. Náprava je však o to složitější, čím vzácnější byla věc rozbitá.
Ovšem nepokusit se o nápravu věci vůbec, by bylo jednáním na draka. Rozhodnutí panašovat budoucí zastupitelstvo je však též na draka, pokud neznáme programy stran. Zatímco "vládnoucí" dvě strany své programy (spolu se seznamem zásluh - ovšem) dodaly do schránek, programy tří dalších stran, usilujících též o vstup do zastupitelstva města Šenova v roce 2014, nenalézám dosud ani v poštovní schránce, ani na internetu. A já při tom chci v něčím programu nalézt příslib, že se zasadí o stavbu lávky přes "řeku aut" a přístup k "vlakovému nádraží" v Šenově. Jistě bych takové straně některý z panašovaných hlasů dal. Leč, podobný záměr jsem v programu žádné strany nenašel (ačkoliv dříve byl už vzpomínán). V programech nynějších "vládnoucích" stran lávka není, a v těch ostatních schází pravděpodobně též (existují li). Pokud je tomu jinak, a já o tom před volbami dostanu informaci, rád takové straně svůj panašovaný hlas dám. Bez zveřejněného programu je však předvolební kampaň na už dříve zmíněnou dračí bytost. Ovšem i přes absenci programů některých stran a v nich slibu, že se o lávku zasadí, jsem rozhodnut k volbám opět jít. Po prožitém volebním období tak činím rád, neb zdaleka nebylo na draka to, co zastupitelstvo současné dokázalo uskutečnit. Rčení, že je vše na draka, nemá v Šenově nyní opodstatnění, ale malí dráčci se přec v ulicích Šenova ještě toulají. Budou se toulat i po volbách?

17:32 [Permalink

pondělí, 22. září 2014

O husách, vlku, koze a svatém Homobonusovi

Další kladný bod si může naše radnice přičíst za provedenou opravu fasády ZUŠ Viléma Wünscheho, spolu se záchranou sgrafit patrona školy. Sic nebyla zachována všechna sgrafita, ale výsledek je přec na pohled pěkný. Co nebylo ze sgrafit původních zachováno, byl pruh pod atikou, který představoval lidová řemesla. Snad už nebylo možné poškozený pruh řemesel opravit, proto zmizel z očí nejprv. Možná však bude některým scházet. Ovšem mohl být také vnímán jen jako ornament a mnozí si už ani nevzpomenou, kolik a jaká řemesla v tom pruhu mezi husami ještě před krátkou dobou byla. Napovím, že atributy řemesel byly umístěné mezi deseti husami. Hus bylo možná příliš, vešlo se mezi ně měně než devatero řemesel s desátou bídou. Napovím ještě dále, že patronem prvního řemesla zleva, byl sv Homobonus.
Budou mi ta řemesla i husy s klasy na budově ZUŠ Viléma Vünscheho scházet, ale možná je nahradí studenti výtvarného oboru svou pílí a talentem. Výsledky jejich tvorby naznačují, že by se některý z nich mohl stát malířem tak skvělým, jako byl nejznámější šenovan Vilém Wünsche.
Čeká nás práce s obnovou obrazu budovy ZUŠ, který léta ukazoval chátrající sgrafita. Nynější obraz budovy ZUŠ Viléma Wünscheho je mnohem lepší, ačkoliv dokonalou kopií originálu před Vilémem Wünschem, ani po něm budova není. Rčení o sytém vlku a celé koze v tomto případě pokulhává právě na celistvosti kozy.
Já jsem však novému obrazu přesto velmi rád.

ZUŠ Viléma Wünsche 2014


19:56 [Permalink

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Jak psát web
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum
Webhosting poskytuje Český hosting
Top školky
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana (mlčící)
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Město Šenov

Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

nebe nad Ostravou

napiš slovo